Page 10 - Revija Direktor | 02
P. 10
10 O VODENJU

“ Vodja mora biti predan in
odločen, usmerjen k priložnostim
in uresničevanju ciljev, biti mora
dosleden in držati obljube, znati
mora premagovati spodrsljaje.

anita vrabič

mag. farm., direktorica MARIBORSKIH LEKARN MARIBOR

Biti želimo med najboljšimi

››Kaj ustvarja zaupanje v zaposleni počutijo varno in pozitivno vred- stavljenih strategij. V Mariborskih lekarnah
vodjo? notijo svoj prispevek. Ker se zavedam, kako imamo jasno postavljeno vizijo, cilje in strate-
pomembno je zaupanje v vodjo, vsako leto gijo poslovanja. Želimo biti med najboljšimi v
»Menim, da se zaupanje gradi postopoma pripravim načrt letnih razgovorov za vseh 180 lekarniški dejavnosti in to nam za zdaj uspe-
in skozi čas. Raste z vsakim majhnim tveg- zaposlenih v Javnem zdravstvenem zavodu va. Svojim uporabnikom ponujamo strokovne
anjem posameznikov, ki potem v dobri veri Mariborske lekarne. Med zaposlenimi je čutiti lekarniške storitve. Kakovost poslovanja
čakajo na primeren in vzajemen odziv. Grad- posebno zadovoljstvo, ko skupaj dosežemo načrtujemo, izvajamo in preverjamo na vseh
nja zaupanja med posamezniki je nujna, če nekaj, česar ne bi mogli doseči kot posa- področjih dela. To dokazujemo s pridobljenim
naj bi medsebojno delili izkušnje in znanje. mezniki.« certifikatom kakovosti ISO 9001:2008.
Ustrezno zaupanje izhaja iz izkušenj in inter- Vodja mora biti predan in odločen, usmer-
akcij in se oblikuje s časom, pogovori, post- ››Katere vrline najbolj cenite pri jen k priložnostim in uresničevanju ciljev,
avljanjem vprašanj, poslušanjem in ocenami zaposlenih? biti mora dosleden pri obljubah, znati mora
dejanj ter znanja ljudi v konkretnih situacijah. premagovati spodrsljaje.«
Vodja tima mora najprej zaupati vase in v »Osebnostne lastnosti zaposlenih so izredno
svoj prispevek. Človeška bitja smo vrsta, ki pomembne za dobro delovanje podjetja. ››Kakšen vodja ste, kako bi se
uči in se uči. Vodja mora verjeti, da imajo Imamo jasno začrtane vrednote, kot so od- opisali?
njegovo mnenje, znanje in izkušnje vrednost govornost, odprtost in poštenost, pripravlje-
tudi za nekoga drugega. Če posamezniki ne nost na spremembe, ambicioznost. Za dobre »Zelo zanimivo bi bilo slišati mnenja zapo-
zaupajo v lastno kreativnost in modrost, je rezultate in uspešno delovanje zavoda so slenih. Glede na njihova sporočila ob letnih
tudi spodbuda za posredovanje idej drugim pomembne še proaktivnost, inovativnost in razgovorih sem vodja uspešnega in zado-
majhna. sposobnost samostojnega delovanja.« voljnega kolektiva, kar dokazujemo z us-
Ne glede na splošno organizacijsko kulturo pehi na več področjih. Uspešno vodenje mi
lahko posamezni vodje timov oblikujemo ››Kaj se vam zdi pri vodenju omogočata predvsem zadovoljstvo in pre-
mini kulturo zaupanja v lastni delovni sku- ključno? danost kolektiva. Zaposleni mi zaupajo, saj
pini. Najboljši med njimi počnemo to tako, sem pri svojem delu predana, odločna in
da si vzamemo čas in si prizadevamo, da se »Vodje postavljamo vizijo in strategijo, držim obljube.«
skrbimo za jasno postavljene cilje med za-
poslenimi, podpiramo uresničevanje za-
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15