Page 9 - Revija Direktor | 02
P. 9
osrednja tema 9

Jelica Pegan Štemberger, Nenehno urjenje je nujno
lastnica podjetja in potrebno, da pridobljeno znan-
prokuristka Glotta Nova je postane trajna in uporabna

www.glottanova.si vrednost posameznika.

1. Ali opažate, da se vodilni kadri da se najbolj izobražuje in usposablja tako Več znanja posameznik ima, bolj se zaveda
pogosteje kot v preteklosti odločajo za imenovani srednji menedžment. Najmanj se primanjkljajev na tem področju. Nenehno
dodatna izobraževanja? Kakšne so usposablja top menedžment oziroma člani urjenje je nujno potrebno, da pridobljeno
smernice? uprav. Vendar je to zgolj naše opažanje. Ra- znanje postane trajna in uporabna vrednost
zlog bi lahko našli v prezasedenosti, morda posameznika, da se 'ponotranji' in postane
»Da bi bile današnje organizacije uspešne, pa je iskati vzroke tudi v tem, da so se ti v 'nezavedno uporabno', da ga uporabljamo.
morajo biti hitre, spretne in odzivne. večji meri izobraževali in usposabljali, ko so Tako kot vozimo avto!«
Prisiljene so iskati in razvijati nove priložnosti bili sestavni del srednjega menedžmenta.«
in konkurenčne prednosti ... Vodstva or- 6. Kateri načini izobraževanja pri
ganizacij se vse bolj zavedajo, da je nujno 4. Kaj je posebnost vaših izobraževanj slušateljih naletijo na najboljši od-
treba vlagati v zaposlene (Lozar, 2010). Me- za direktorje in druge vodilne mev?
nimo, da je obseg izobraževanja enak in se menedžerje?
rahlo povečuje. Spremenil pa se je fokus »Udeleženci imajo najraje programe, v
vsebinskih področij. Ta je vse bolj usmerjen »Posebnosti je več, omenila bom samo ka-terih aktivno sami sodelujejo. Najboljši
k skrbnikom in razvijalcem znanja, veščin, nekatere: Vsi naši izobraževalni trenerji odzivi pri udeležencih so t. i. 'na kožo na-
kompetenc … nenehnemu razvoju zapo- so visoko usposobljeni strokovnjaki, ki so pisani programi' ali 'custom made delavnice'
slenih. V razvoj osebnih in poklicnih identitet šolani za trenerje po specialnih programih z veliko dobrimi primeri iz prakse, s simu-
zaposlenih, ki so lojalni podjetju, podjetni, in standardih Glotta Nove. Sodelujemo s lacijo vlog iz njihovega realnega delovnega
imajo kompetence, ki jih podjetje potrebuje celo vrsto mednarodnih izobraževalnih or- okolja. Dobro izobraževanje in usposa-
in skozi katere lahko raste … « ganizacij, kar nam omogoča hiter prenos bljanje mora vsebovati obvezno tri korake,
najnovejših znanj in veščin iz Evrope in sve- da so udeleženci z njim zadovoljni: dajanje
2. Ali opažate, da se vodilni kadri ta v slovenski prostor. Prvi v Sloveniji smo teoretičnih osnov, povezovanje tega znanja
pogosteje kot v preteklosti odločajo za pri izvedbi izobraževalnih programov začeli s konkretnimi težavami podjetja in izvedba
dodatna izobraževanja? Kakšne so uporabljati nevrolingvistično programiranje naučenega v praksi.«
smernice? (NLP) kot učinkovito metodo odličnosti na
področju mehkih veščin (komuniciranja, 7. Zakaj se naj posamezniki
»Upoštevajoč nove smernice v razvo- vodenja, motivacije, upravljanja znanja …). izobražujejo tudi v težkih gospodar-
ju človeških virov in potencialov, lahko Pri izobraževanju uporabljamo licenčno me- skih razmerah?
omenim upravljanje sprememb, ravnanje z todo celostnega, pospešenega, ustvarjal-
ljudmi v času krize, strankami in zahtevnimi nega učenja - Globalno učenje® (Global »Podjetja bi morala v času krize najprej in
situacijami, ustvarjanje podjetnikov v pod- Learning®). Znanja so takoj prenosljiva v predvsem razčistiti, ali v izobraževanja vl-
jetju, upravljanje odločitev, delegiranje, prakso, saj učimo, kar živimo. Predvsem agajo načrtno ter kaj pričakujejo od takšnih
učinkovito komuniciranje, ciljno vodenje, pa imamo odgovoren odnos do strank, vlaganj. Podjetja bi morala določiti, katera
učinkovito motiviranje, vodenje sestankov, udeležencev in njihovega znanja.« znanja potrebujejo zaposleni, katere kom-
učinovito vodenje timov … « petence so v podjetju ključne za uspeh pod-
5. Verjetno je nujno, da posameznik jetja, da se podjetje lahko razvija in raste, je
3. Katere ravni menedžmenta redno obnavlja in uri veščine vodenja na trgu konkurenčno in se krizi lahko izogne.
oz.vodstvenih kadrov se najbolj zan- in upravljanja? Udeleženci izobraževanja bi se morali tudi
imajo za dodatna izobraževanja? naučiti, kako pridobljeno znanje na najboljši
»Znanje je kategorija, ki se širi z že prido- možni način na delovnem mestu in v pod-
»Glede na naše izkušnje z usposabljanjem bljenim znanjem vodje kot posameznika. jetju uporabiti in izkoristiti.«
vodilnega in vodstvenega kadra menimo,
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14