Page 8 - Revija Direktor | 02
P. 8
8 osrednja tema

Daniela Bervar, Izobraževanje daje nov zagon in
podpredsednica motivacijo za delo. To je ključno.
Cotrugli Business School
Če se v programu mnogo dela
www.cotrugli.eu na primerih iz prakse, pa je še
toliko bolj izražen prenos novih
znanj in idej v vsakodnevno

poslovno prakso.

1.Ali opažate, da se vodilni kadri 3. Katere ravni menedžmenta omogoča odlično mednarodno mreženje
pogosteje kot v preteklosti odločajo oz.vodstvenih kadrov se najbolj zan- in nove poslovne kontakte, razpolagamo z
za dodatna izobraževanja? Kakšne imajo za dodatna izobraževanja? najboljšimi mednarodnimi profesorji in stro-
trende beležite? kovnjaki.«
»Menim, da je to odvisno predvsem od
»Menim, da je bilo v času pred krizo posameznika. Sama poznam namreč 5. Verjetno je nujno, da posameznik
odločanja za izobraževanja več kot dan- mnogo stanovskih kolegov, menedžerjev, ki redno obnavlja in uri veščine vodenja
danes. Dejstvo je, da so podjetja priškrnila prav z užitkom in pogosto posegajo po za- in upravljanja?
zneske za izobraževanje, nekoliko manj nimivih poslovnih izobraževanjih, s katerimi
organizirajo izobraževanja znotraj pod- še izboljšujejo svoj repertoar menedžerskih »Izobraževanje daje nov zagon in motivaci-
jetja, t. i. in-house programe, prav tako veščin. Nekateri poročajo o prav zavidljivih jo za delo. To je ključno. Če se v programu
izobraževanja menedžmenta postajajo cil- novih poslovnih izidih, do katerih so prišli s mnogo dela na primerih iz prakse, je še to-
jana in osredotočena na tiste veščine, ki se pomočjo novih znanj. Največ interesa, ener- liko bolj izražen prenos novih znanj in idej v
smatrajo za trenutno nujno potrebne. Se pa gije in zagona do MBA-študijev je pri nas sic- vsakodnevno poslovno prakso.«
stanje od lanske jeseni izboljšuje.« er mogoče zaslediti pri mladih menedžerjih
ali tistih, ki bodo to šele postali. « 6. Kateri načini izobraževanja pri
2. Ali opažate, da se vodilni kadri slušateljih naletijo na najboljši od-
pogosteje kot v preteklosti odločajo za 4. Kaj je posebnost vaših izobraževanj mev?
dodatna izobraževanja? Kakšne so za direktorje in druge vodilne
smernice? menedžerje? »Izmenjava izkušenj ob razreševanju študij
primerov (case study) v majhnih skupinah z
»Največji izziv je zmeraj delati z ljudmi. »Nosilna sta dva programa, MBA in Execu- menedžerji iz vse regije, ter primeri iz praks
Tovrstnih izobraževanj, seveda kvalitetnih, tive MBA. Poleg tega izvajamo še in-house svetovno priznanih predavateljev. «
torej nikoli ni preveč. Prav tako menedžerji treninge za podjetja. Posebnost programov
precej povprašujejo po izobraževanjih o fi- so predvsem: izmenjava izkušenj ob 7. Zakaj se naj posamezniki
nancah, marketingu in vodenju.« razreševanju študij primerov (case study) izobražujejo tudi v težkih gospodar-
v majhnih skupinah z menedžerji iz vse skih razmerah?
regije, pridobljeno znanje iz teorije in prakse
je nemudoma uporabno pri vsakodnev- »Kriza je lahko za marsikoga priložnost.
nem poslu, moduli so razporejeni tako, da Menjava pozicije, nova poslovna mreža,
se maksimalno prilagajajo posamezniku, morda celo samostojna podjetniška pot …
mednarodni udeleženci so iz vse regije K vsemu temu MBA-študij veliko pripomore.
jugovzhodne Evrope in drugih držav, kar Največ pa je odvisno od posameznika sa-
mega. Kot pravi pregovor, kolikor seješ, to-
liko boš žel. Danes so gotovo pravi časi za
novo setev.«
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13