Page 7 - Revija Direktor | 02
P. 7
osrednja tema 7

Dr. Daniela Brečko, Ali kot je že porekel Einstein:
direktorica PLANET GV »Problemov ne moremo rešiti z

www.planetgv.si enakim načinom razmišljanja,
kot smo jih 'zakuhali'«.

1. Ali opažate, da se vodilni kadri jevanja uspešnosti zaposlenih. Manjka jim orov, internega komuniciranja, komunici-
pogosteje kot v preteklosti odločajo za znanj s področja razvoja zaposlenih …« ranja s pomočjo sodobnih komunikacijskih
dodatna izobraževanja? Kakšne so orodij, reševanja problemov, ravnanja s
smernice? 3. Katere ravni menedžmenta problematičnimi sodelavci, reševanja kon-
oz.vodstvenih kadrov se najbolj zan- fliktnih situacij, veščin pogajanja, čustvene
»Vodilni kadri se danes bolj 'izbrano' imajo za dodatna izobraževanja? inteligentnosti … To so veščine, ki jih sicer
izobražujejo, skrbno izbirajo vsebine, zlasti nenehno tudi prakticirajo, kjer pa je tudi ne-
iz področja vodenja in voditeljstva, vsebine »Znanje najbolj išče srednji in nižji nivo man- varnost rutine ali tudi prezasičenosti. Rutina
za osebni razvoj ter odgovore na vprašanja, agementa. Top management malo manj, ti pomeni, da se lahko zgodi, da delamo vselej
kako ravnati z ljudmi pri delu, kako z njimi so še vedno prepričani, da 'vse vedo', po iste napake, prezasičenost pa, da ne vidimo
komunicirati, zlasti z mlajšimi generacijami. drugi strani pa si tudi ne vzamejo dovolj več, kaj lahko še izboljšamo …«
V zadnjem času pa imamo pri nas največ časa za izobraževanje, čas raje izkoristijo za
povpraševanja po načrtovanju kariere in sa- gradnjo socialnega kapitala (networking), 6. Kateri načini izobraževanja pri
momotivaciji, za kar smo pripravili programe kar je zagotovo pomembno, ni pa več dovolj slušateljih naletijo na najboljši od-
coachinga.« za uspešno prilagajanje spremembam.« mev?

2. Ali opažate, da se vodilni kadri 4. Kaj je posebnost vaših izobraževanj »Tisti, ki ponujajo trening veščin, kjer ljudje
pogosteje kot v preteklosti odločajo za za direktorje in druge vodilne preizkušajo, kako določene tehnike delu-
dodatna izobraževanja? Kakšne so menedžerje? jejo v realni situaciji, in tiste, ki znajo izkoris-
smernice? titi bogastvo interakcije v skupinah. Poleg
»Naša posebnost je tako v programih kot v načina je pomemben 'pedagoški eros' pre-
»Gre na splošno za veščine vodenja. Vodje oblikah izobraževanja. Po želji vodjem pred davatelja – koliko se zna vživeti v probleme
so znajo dobro pogajati, so dobri »prodaja- izobraževanjem naredimo osebni vodst- udeležencev, se jim približati in izkazati pra-
lci«, manj pa so vešči vodenja kot takega, veni profil, na podlagi katerega načrtujemo vo učno pozornost.«
zlasti postavljanja ciljev, delegiranja, mo- in oblikujemo izobraževalni program ter
tiviranja, vodenja letnih razgovorov, ocen- osebni razvojni program. Vodja ima lahko 7. Zakaj se naj posamezniki
torej povsem unikaten program, ki ga izv- izobražujejo tudi v težkih gospodar-
edemo v bodisi individualnih oblikah, kot skih razmerah?
je coaching, bodisi v manjših skupinah. Po
končanem usposabljanju imajo vodje na vol- »Čas kriz je čas treninga, da bomo lahko
jo tako imenovani Assessment, kjer skupaj pokazali mišice, ko se bo tekma ponovno
preverimo napredek, velikokrat pa tovrstna začela. Tudi in zlasti v krizi moramo ostati v
izobraževanja spremlja tudi pravi izpit, tako dobri kondiciji, tako umski kot tudi čustveni.
teoretični kot praktični, kjer smo razvili še Novi produkti in storitve nas bodo popel-
posebno metodo skupinske povratne infor- jale iz krize. Ali kot je že porekel Einstein:
macije.« »Problemov ne moremo rešiti z enakim
načinom razmišljanja, kot smo jih 'zakuha-
5. Verjetno je nujno, da posameznik li'«. Potrebujemo svež in nov pogled, do kat-
redno obnavlja in uri veščine vodenja erega pa lahko pridemo, s pomočjo prenosa
in upravljanja? znanj in izkušenj …«

»Da, redno obnavljanje je še kako pomemb-
no. Zlasti na področju vodenja letnih razgov-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12