Page 6 - Revija Direktor | 02
P. 6
6 osrednja tema

Petra Maučič Ribič, Oboroženi z novimi znanji
direktorica ASTERIJA PS bodo zaposleni kot suvereni
posamezniki samozavestno
www.asterija.si stopili ob bok vodstvu, saj jim
je mar za uspešen razvoj pod-
jetja in jih ne skrbi zgolj lastno

preživetje.

1.Ali opažate, da se vodilni kadri podjetjih še zmeraj velik tabu in mišljenje »Svet se hitro spreminja vsak dan, informaci-
pogosteje kot v preteklosti odločajo zunaj okvirjev. Največja težava je ta, da se jska tehnologija je tek časa še pospešila, zato
za dodatna izobraževanja? Kakšne ljudje bojijo neuspehov oziroma se bojijo je razvoj kadrov na vseh nivojih potreben in
trende beležite? poskusiti nekaj novega, še neznanega, za- nujen, kajti poslovna kultura je v našem
pustiti cono udobja, bi lahko rekli.« okolju žal, še zmeraj na prenizkem oziroma
»Dobri menedžerji vedo, da je za uspešno nesprejemljivem nivoju.«
krmarjenje treba pridobivati nova znanja in 3. Katere ravni menedžmenta
kompetence, s katerimi lahko uspešneje oz.vodstvenih kadrov se najbolj za- 6. Kateri načini izobraževanja pri
prosperirajo na trgu. Vedo, da ni dovolj samo nimajo za dodatna izobraževanja? slušateljih naletijo na najboljši
formalna izobrazba, ampak so pomembne odmev?
tudi ostale veščine vodenja in usmerjanja »Za izobraževanja je največ zanimanja
delovnih timov. Le tisti, ki bodo razpolagali pri pripadnikih srednjega menedžmenta. »Aktivni trening, sodelovanje, odprtost in
z dovolj kompetencami, se bodo obdržali na Pravzaprav so vsi zaposleni zmeraj veseli, interes. Tudi na delavnicah in treningih, ki
trgu.« če vidijo, da delodajalec investira v njihov potekajo v skupinah, se trudimo aktivno
razvoj. Tudi to je ena od oblik motivacije za- vključiti vsakega posameznika, spodbujamo
2. Ali opažate, da se vodilni kadri poslenih.« konstruktivno debato in izmenjavo mnenj.
pogosteje kot v preteklosti odločajo Pomembna je igra vlog, simulacija situacij,
za dodatna izobraževanja? Kakšne 4. Kaj je posebnost vaših seveda tudi humor ne sme manjkati.«
so smernice? izobraževanj za direktorje in druge
vodilne menedžerje? 7. Zakaj se naj posamezniki
»Po naši oceni se najmanj vlaga v zavedanje izobražujejo tudi v težkih gospodar-
pomembnosti, razvoj, konstituiranje in na- »Izdelani so 'po meri' glede na vnaprejšnjo skih razmerah?
predovanje delovnih timov ter pri zavedanju individualno analizo menedžerja, njegovih
vsakega posameznika o njegovem pomenu potreb, prednosti in deficitov. Gre za ciljno »Prav v težkih razmerah je potrebno za-
v podjetju pa tudi pri komunikaciji interno usmerjeno pridobivanje kompetenc na poslene vzgajati zaostrenim okoliščinam
in eksterno. Odprta komunikacija je v veliko vseh nivojih izobraževalnega procesa. Pri primerno in jih trenirati, da bodo znali najti
določanju izobraževalnih ciljev se upoštevajo inovativne rešitve, da bodo sposobni delati
individualni potenciali in izdela osebni drugače kot včeraj, ker se tisto več ne ob-
menedžerski zemljevid. Zaradi optimalne nese. Oboroženi z novimi znanji bodo za-
izrabe časa delamo ena na ena in tako vodi- posleni, kot suvereni posamezniki, samoza-
mo menedžerja k iskanju njemu najbližjih vestno stopili ob bok vodstvu, saj jim je mar
rešitev.« za uspešen razvoj podjetja in jih ne skrbi zgolj
lastno preživetje.«
5. Verjetno je nujno, da posameznik
redno obnavlja in uri veščine
vodenja in upravljanja?
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11