Page 5 - Revija Direktor | 02
P. 5
PIŠE: Simona Lobnik Ambrožič, odgovorna urednica osrednja tema 5

Prof. dr. Danica Purg, Varčevanje na račun znanja je
dekanja in direktorica zelo kratkovidno. Tudi v času krize
IEDC-Poslovna šola Bled
je treba imeti t. i. dvojno strate-
www.iedc.si gijo: za danes in za jutri!

1. Ali opažate, da se vodilni kadri reševanja konfliktov in se bolj začeli zave- vsebujejo učenje umetnosti, trajnostni razvoj
pogosteje kot v preteklosti odločajo za dati pomena etičnega in trajnostnega de- in etiko. Daljši študijski programi potekajo v
dodatna izobraževanja? Kakšne so lovanja.« angleškem jeziku v več krajših modulih, ki
smernice? zaposlenim voditeljem omogočajo usk-
3. Katere ravni menedžmenta lajevanje dela in študija. Diplomanti post-
»V zaostrenih gospodarskih razmerah se oz.vodstvenih kadrov se najbolj zan- anejo člani razvejane mednarodne mreže
vodilni kadri še toliko bolj zavedajo pom- imajo za dodatna izobraževanja? alumnijev, ki ima že 14 lokalnih klubov v
ena izobraževanja; ker spremenjeno po- različnih evropskih državah, petnajstega pa
slovno okolje zahteva še več njihovega »Vedno so najbolj zainteresirani mlajši, po- ustanavljamo v Afriki.«
časa in prisotnosti kot nekoč, se največkrat tencialni menedžerji, ki imajo priložnost za
odločajo za kratke in intenzivne seminarje napredovanje. Sicer pa se za mednarodne 5. Verjetno je nujno, da posameznik
in delavnice oz. za daljša izobraževanja v izobraževalne programe na IEDC zan- redno obnavlja in uri veščine vodenja
več kratkih časovnih modulih. V ospredju so imajo tako voditelji in menedžerji z najvišjih in upravljanja?
menedžment sprememb, inovativni poslovni ravni odločanja kot funkcijski menedžerji
modeli, vodenje v kriznem času ipd.« in specialisti na posameznih področjih, saj »Da, zagotovo. Veliko imamo povrat-
vsak lahko najde izobraževanje, s pomočjo nikov: najprej pridejo na poletno šolo
2. Ali opažate, da se vodilni kadri katerega pridobi nova znanja in spret- menedžmenta za mlade, nato na petteden-
pogosteje kot v preteklosti odločajo za nosti za uspešnejše poslovanje. Najvišji ski seminar Vodenje poslovnih procesov
dodatna izobraževanja? Kakšne so menedžment npr. najbolj zanimajo inova- (GMP) in kako leto pozneje na MBA, po
smernice? tivni seminarji o voditeljstvu, pri čemer smo MBA-ju pa se udeležujejo kratkih, aktualnih
na IEDC še posebej uspešni; izobražujemo seminarjev, forumov in t. i. masterclassov, ki
»Predvsem so pomembni znanja in veščine najvišji menedžment angleške korporacije jih prirejamo v njihovih državah.«
vodenja. Menim, da bi voditelji in menedžerji BAE Systems in največje nizozemske zava-
tako v gospodarstvu kot politiki in drugih rovalnice Achmea.« 6. Kateri načini izobraževanja pri
družbenih sferah lahko še izboljšali spo- slušateljih naletijo na najboljši od-
sobnosti komuniciranja, timskega dela, 4. Kaj je posebnost vaših izobraževanj mev?
za direktorje in druge vodilne
menedžerje? »Študije primerov, projektno delo in odlična
predavanja.«
»Posebnosti so relevantnost študija za
prakso, mednarodnost in inovativnost. IEDC 7. Zakaj se naj posamezniki
je mednarodno uveljavljena poslovna šola izobražujejo tudi v težkih gospodar-
in zaradi tesne prepletenosti s poslovnim skih razmerah?
svetom tudi pomembno mednarodno po-
slovno srečevališče. Pri nas se izobražujejo »Izobraževanje je danes pomembnejše
izkušeni voditelji in menedžerji z vsega kot kdajkoli prej, varčevanje na račun
sveta, ki jih poučujejo profesorji z najboljših znanja je zelo kratkovidno. Za potencialne
poslovnih šol Evrope in Severne Amerike. menedžerje in voditelje je pomembno, da se
Izobraževalni programi so inovativni in po- učijo od najboljših, da so obrnjeni v svet, da
leg standardnih menedžerskih znanj, kot se obnašajo po visokih etičnih standardih in
so npr. finance, računovodstvo, marketing, da imajo pred seboj dolgoročne cilje. Tudi v
času krize je treba imeti t. i. dvojno strate-
gijo, za danes in za jutri!«
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10