Page 13 - Revija Direktor | 02
P. 13
direktorICA meseca 13

››Kako se radi predstavite? “ Pravi in priložnosti. Dober vodja se mora znajti v
Poslovno in osebno? menedžer vsaki situaciji, vsaka situacija mu mora biti
je tisti, ki izziv in vedno jo mora videti kot priložnost.«
»Poslovno – sem menedžerka, ki ve, da je sproža
mogoče s pravimi cilji in odgovornim delom miselne ››Kaj najbolj cenite pri lju-
doseči veliko. Veselim se vseh izzivov. V spremembe deh, ki vas obdajajo, pri svojih
preteklosti sem delala v različnih podjetjih, in skrbi za sodelavcih?
predvsem k komuniciranju in trženju. Imela pravočasno
sem možnost delati v mednarodni korpo- odzivanje na »Odkritost, ustvarjalnost in naravnanost k
raciji Henkel Slovenija, kjer sem spoznavala spremembe. rešitvam.«
sodobne prodajne prijeme. Poseben izziv je
bilo tudi delo v kovinskopredelovalni indus- »Pravi menedžer je tisti, ki sproža miselne ››Kakšen vodja ste? Kako bi se
triji, ko sem v Tovarni kos in srpov skrbela za spremembe in skrbi za pravočasno odziva­ opisali?
nabavo in prodajo. Sicer pa zelo cenim zna­ nje na spremembe. Vodenje ni enostavna
nje, zato se skušam nenehno izobraževati. služba, čeprav marsikdo misli drugače. »Na to vprašanje bi vam verjetno bolje od-
Formalno sem po izobrazbi magistra eko- Je služb, polna izzivov, tako strokovnih kot govorili moji sodelavci in sodelavke. Mis-
nomskih znanosti, na mednarodni akademiji o­ sebnostnih. Dober menedžer mora biti iz- lim, da sem motivatorka, da spodbujam
za podjetništvo v Avstriji pa sem pridobila cer- redno strokovno podkovan, izobraževanje in sodelavke in sodelavce k večji ustvarjalnosti
tifikat podjetniške svetovalke za mala in sred- usposabljanje morata biti zanj nenehen pro- in samostojnosti dela. Sicer sem po naravi
nja podjetja. Na življenje gledam pozitivno ces. Hkrati pa mora biti izredno široko razgle- timski človek, saj verjamem, da je mogoče s
in si prizadevam, da bi se to odražalo tudi v dan in osebnostno zelo stabilen in prodoren. skupnimi močmi tudi več doseči. Trudim se
dobrih poslovnih odnosih. Tako kot poslovno Vodja ne more človek postati kar tako, poleg biti dobra vodja in upam, da mi to uspeva.«
sem tudi osebno zelo dejavna in pravzaprav vsega drugega mora obstajati tudi močna
ne ločujem življenja na delovni in prosti čas. želja, sicer to vlogo zelo težko napolniš z vso ››Kakšen slog vodenja velja za
Kar se tiče športnih aktivnosti, sem v pretek- potrebno energijo in dosegaš pričakovane in vas?
losti obvladovala vse, od košarke do tenisa, želene uspehe. Čeprav imamo vsi občutek,
plavanja in raznih dvoranskih športov. Danes da hitrost poganja svet in predvsem gos- »Bolj mehek, čeprav lovim srednjo pot.«
veliko svojih aktivnosti usklajujem s tem, kar podarstvo, sta prav za menedžerski položaj
je zanimivo hčeri, na primer skupaj rolava zelo pomembna sposobnost pogleda s ptičje ››Kaj ustvarja zaupanje v
in drsava. Ker pa je prostega časa vedno perspektive in občutek za prave stvari, prave vodjo/direktorja?
premalo, skušam svoj čas dobro organizi- sodelavce. Menedžer mora imeti veselje do
rati. Tudi v zbornici organiziramo družabne dela z ljudmi v podjetju in v širšem okolju.« »Mislim, da ljudje najbolj zaupamo tistim nad-
dogodke, kot npr. nazadnje turnir v golfu, in rejenim, ki jih spoštujemo zaradi njihovega
podobne dogodke, ki pomenijo dobro kombi- ››Menite, da krizne razmere
nacijo posla kot druženja in sprostitve. Rekla zahtevajo poseben slog vodenja?
bi, da rada živim in da se veselim življenja.«
»Mislim, da sta interna komunikacija in verbal-
››Otroci radi izbirajo poklice. na motivacija v teh časih še bolj pomembni in
Kaj je bila v otroštvu vaša sanj­ potrebni. Vodenje sicer že samo po sebi po-
ska služba? meni prilagajanje in prepoznavanje možnosti

»Pravzaprav kar to, kar počnem še danes. Vi-
dela sem se kot ekonomistka, tudi bančništvo
me je vedno zanimalo. Danes si želim službo,
ki nadgrajuje moje znanje, zahteva veliko ko-
munikacije in zahteva timsko delo.«

››Kdo je po vašem mnenju pravi
voditelj in kaj se vam zdi ključno
za vodenje?
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18